Duyên phận của con người không chỉ là tình yêu mà đó còn là cái ân, cái nghĩa với nhau.