Hết năm rồi, bỏ mấy món thời trang này đi là vừa!

Giữ lại những món đã không vừa, xuống mã hay sửa tới sửa lui vẫn không mặc được không phải là ý tưởng hay!

Click xem chi tiết: Hết năm rồi, bỏ mấy món thời trang này đi là vừa!