Khai bút đầu xuân vào ngày nào để cả năm 2019 đỗ đạt, sự nghiệp phát triển?

Nên chọn ngày nào để khai bút đầu xuân, viết gì khi khai bút và chuẩn bị khai bút ra sao cho đúng với hồn cốt truyền thống?

Click xem chi tiết: Khai bút đầu xuân vào ngày nào để cả năm 2019 đỗ đạt, sự nghiệp phát triển?