Đến tuổi này mà không cai bú đêm cho trẻ, đừng trách con chậm lớn, trí tuệ kém phát triển

Đến thời điểm này, mẹ không quyết tâm cai bú đêm cho con thì trẻ có thể bị ảnh hưởng đến sự phát triển chiều cao, trí não và đối mặt nhiều nguy cơ sức khỏe khác.

Click xem chi tiết: Đến tuổi này mà không cai bú đêm cho trẻ, đừng trách con chậm lớn, trí tuệ kém phát triển